�����
 
 
 
���� �������: 24.09.2008

«��� ������ – ϸ�� �������� �����…»

��� ��������, ����� ������� ������� ����������� ������ «����-��������» ������� � 1815 ���� � ������� ���������� ��� ������. ����� ��� ���� ����� ������� �������� ���������. �� � � ���������� ϸ�� �������� �� ����� ������, ��� �������� �������� ������ ���������� ��������, ������������ �������� � �������� �����. ��������� ��� ������������� ��������������� ����� ��������� � 1858 ����. ����� ����� ������� ���� ������� ������ ����� ������� �� �����, ��� ������ ���� ������������� ����, ��������, �������…

���������� ������������� ����� �. �. ������ � �. ����� ��������� �� ������ ��������� ���������� ��������� ���. ��������� ���������� �� ����� ������������ «��� ����», ���������� ������� � ����� ��������� �������… ��������������. ��������, ������ ������ ������ ������ ����������� ����� ���� ����� ����� �����������, � ����� � ����� ���������, ����� � �� �� ��������� � �������� ��� �������.

��������� �������� ������ ������, ������ ��� �� ����� – �� �������. ���� ����������� ������� � 1994 ���� ���� � ����������. ���������� ��������������� ����������. ���� �������, ��� � ������ ������ � ���������� � � ��������� ���������� ���������� ��� �����. ��� �� ��������: ����� ������ ������, �� ����� ��� ���� �����, � �� � ���������, � �� ������ ����� ���������, � ������ ����� ��������� �������. ������� ���� ���������� ������ ��� ������������, ����� ����� � ��������� � ����������. � �������� ������� �������� ���������� ������… ��� ������� ���� �������� ������ �� ��� ������.

� ������� ���� ������ ����� ����������, ��������� ����������, ���� ���� �������. �� ��� � ��������� ���� ���������� ������� ��������������� ����� ���� �������. ��� �����, ��� ����������� ��� ���� ��������� ��������������� �����. �������� �������� ��������� � �������������, ��������� �������� – � �������� ����. � ��������� ���� ���� ����� – ��� ������� � ������ ����� � �������, ������� ������� ��� ���� ����������� �����. ������ ������� ����������. �������� �������� ��������, �� ��� � ��������� � �������� ����� �����. �������� � �� � ��������� ����� ���� �� �������.

� ���������� ��������� ���� ������ �����: ������� ϸ�� � ��������, ������ �����, ������� � �����. ϸ�� ����� � ������� ��������, � �������� ��������� ������������ ��������� ������� ������� � ������. ��� ���� ������ ���� ������������ �. �� ����� ������ �������� �������������� � ���� ������� ������������� ��� ���� ����� ����� ��������, � ����� ��� ����� ���� �������. ������� �������� ��������� � ������������ ����, � ���������� ����� ������ ��� �������� � ���� �����. � 16 �������� ����� ���� � ���� �������� ���� � ������ ����� ������������� �������, � ���������� ������� –��� �������� � ���� �����������.

���� ���� ������ ��� ������������ �� ��� �����, � ��������� ������ �� �������� ��� ������� �����. ������� �������� � ������ ����� �� ��� ������, � ��� �������� � ���� ���������� ���������� «�����������» ����������� ��������. ������� ����������� ������� ��������� �������� �������� � ��������� ���������-������� ������. �����������, �����, ��� ��������� ��������� ������������ ������, «���������» �� � ��������� �����. «��� ����� ��������� ��� �������� ��� �� ���. �� �� ���������� �� ������ ����� ��������� ������ �������������. ������ �� ��� ����� �������� �� ���� ������…»

� ���������, ����� ���������� �������� ������ � ����� ���� ����������. ����� ���� �����. Ƹ����� ������� �� �������� �������� � ��������, �������� ����� ��������� ���������� �� �������� �� ��� �������. ���� ��� ��������� ��������� ��� ���������!

������ ����� ����� – �������� �������� ��� �������� � ������������� ������. ��� ��������, � ���������� ������������� ����� ���, �������� ���������� ����� ������� �������. ������� ����� ������� �������� ���������� – ������������� ����� � ���������� ������. «������ ������ ����������? ����� ������� ������ � ���������, ����� ������, ��� ���������� ������ ���� � �� �� � ����� ����� �� ������ ��������… ����� ����� ������ � ���� – ����� ��� ����������… ���������� � ��� �� ������, ��� �������� ����� ������� – ��� ����� ������ ����� ������», – ������� ��� ��������.

��� �� �������������� ������������ ����� ������ ����-������! ���� ����������� ����������: �� ������� ���� ���������� ������, ��� ������ ��� � ������� ������ �����������, �������� ����� � ��� �������� � ���-��������� � 1994 ����. ��� ��� � ����: � ��� ���� ����������� ������� ��� �������� �� ��������� ������������ ������ (�����������), ��������� ����������� � ���-������������. ��� �� ���������� � ��� ������������ ��������� – ���������� � ����������� ���. � ������ ��� ��������� ������� � �����. �� �������� ������� ������� ������� ����������� ��� ����� «����� �����», ������� ��������� ���������� � �����, ����������… ��, ������� ��, ������� ������� � ���-���������!

������ �� ����� ��� – ���? ��� – ��� ���� �� ������� �������, ����� ������ �����. � ����� ���� ���� ��� ������� � �������� XIX ���� ����� ������������. ����� ���� � ����������� � ������� �������� ������� ������������ ������. ����� ����� � �� �� ����. ���� �������� � �������, �� �� ����� ����������� �� �������� � �����. ������� �������� ����� ������ �����. ����� ������ ������ ���� ���������� (�� ������� «����������» �������� � � 1911 ���� ����� � �����) ������� �������� ����������� ���������� ���������� ������ – �����, ����� � �������. ��� ��� ������ �����, ������ ���, ������ �� ������� ���. ������, � ����� �������� � ���� ���� ��� ���� ������ ������� ���� ������ ������� ������� – ���� � ��������� � ����������� ������� ���������� � ������� ������� ���, �������� �������-�������� ����������. � ������ � �������������� ������� ����� ����� � ������� ���� �� ����� ������� ��������� ����. ���� �������� ��� ��� � ����������, � 1932 ����.

������ ����� ����� – ������� � ���������, ������� � 1960 ���� ����� ��� ������. �����, � ����� ������ ����, ���������� ��������� ����������� ������� �� ��� ������� �����, ��������� ����������� ������ «������-��������». ��� – ������ ������ �������� ��������� ��������� � ����������� � �������������� ��������� ����� �� ��� ����� ���������, ��������� �����-�� �� ������� �������. �� �������� � 1862 ���� �� ������������� �������� � ������ ����� ��������� �� ��� ����� �����, ��� �� �������, – ����� ������� ��������� ������� �����. ������������� ������ ���� ������ ��������� ��������� ������, ��� �������� ������������ ���� ������ ���������� ������� ��������� ��������. ����, ������� �� ��������� �������� «�������� �������� ����������» �����, �������� � ��������, ��� ����������� ����� ����� 1969 ���� – � ������� � �������� �� ��� ������ ����� ���������. «���� ��� �� ������ �������������! – ����������� ���� �����������. – ����������� ���������� ������ �������� ���� ����� ������� ��������, ������� ���������� ��� ������� �������� � ������������ ����!»

� ���� �������, ������� ������� ������ ����� ������ � ������������� ���������� ������, � ������� ������� ����������� ����������� ���������� �� ��� ������. � ������������ ������ «� ����� �����» �������� ������ � ������������� ������ ������ «������-��������» � ��� ��������. ������� �������� ������ ����� ��� ������ �, ������� ���� �����������, ������� � ������������ ��� ������� �����.

������ ����� ����� – ��������� ������������� ����� �. �. ������ � ������ �����. ���������� ����� ������������ �������� ����� ��������� � ������ �� ��������. ������ �� ������ ���� ������������� � ������� �����. ���, ������ � ������� – ������ ����� ������ ��� �� �������, ���������� ���������� �������. ������� ����� ���������� ������� ����� ���������� ������� (����������). Ÿ ����� ��� ���� �� ��������, � ������� �������� ���������� �������� ����������� �� ������������� ��������� ���������. ��� �������� ������������ � ��� ����������: «��� �������, ���������� ����� ������…»

����� ��������� ������� �������� ���� ��� ����� ������������� ������ �������� �������� � �������� ������. ����������� ������� ���� � ����������. � �������� 20-� � ���������� ��������� ���� ������ – ����� ����������� ��������. � ���� ������� �� ������� ��������� ������� ������. ������ ������ ����� ������������� ������� �������� ������ ���������. �� � ��������� ���� �� ������ �������������� ������. ������� � ���� �������� �� �������� ������, ���������� ��������� �� ���� ����� ���������������. �� ��� ������ ��������� ������� ��������������. ���� ����� ����� ����� � ���������. ������ ������ ��������� ����, � ������������ ������� ����������. ����� ��������� �������� � ������, ������� ������������� �����������. ��� ����� ������� ���, ���� �������� ������. ��� ���� ��������� ������������ �� ����� ����. «���� ��� ���������� �������, – ���������� ����. – �����-�� ����� �� ������� ��������� ���������� ����� �� �������������� � �����. � � ��� � ���� ������� �� ���� ������� �����. ������������ ������, �����������, ���� � �������� ���� ����� � �������, ����� ������ ��� ������…»

����������� ������… ������ ��� � ����� ���������� ���������? �� ��������� �� ��� ������. «� ����� �������� ����� ������� ������. ���-�� ���� ���������� ��� ���� � ����� ������� ����������. �� ��� ���� ���������� ���� � ���� � ���������� �������. �� ���������, – ��������� ��� ��������, – ��� ��������� � ������, ���� ���� ��� ������� ���������. ������, ��� � ����������� ������ �� ����������, ���� ���������� � �������� � � ������ ������… � �����, ��� ���� ������� �� ������ ����������� �������, �� � ��� ��������� �������������. ��������, � ���� ���� �������� ���������� �����, �� �� �� ���� ������� �����, ��� �������� – ������ ���������� ���������».

�� ������ ��� ��������, ����� ����� «���������» ������ �������������� � ��������� ���������� ���������. «��� ���� �������� – �� �������� ����� ��� ����� �� �������� �����, ������� �� ������� ����� � ����������!» �������� �������� ������� � 1928 ����, �������� ���������������. ������� ���������, ���������� ����������� ������ ��������� ��������� � «��������-��������� ������». ������� ��� ��������� � �������. �… �������� � ������� ���������� ����. ��� � ���� ��������� ����� ����� � ���� �������. ���� ����� �� ������� ����� ����� � ��������� �������.

� ��� �������� ����� �� ������� � ����� ���������� �������������� ��������, ���������� ��������. ��������� � ��������� ����������� � ��� ����� ����� ��� ��������� ����������� �������� �������.

«��� ���, �������� ��������� ���������, ��� ���������-����������. ��������� �������, �� ��������� ������� ���� �����. ����� ��� ������ � �������� ����, ������ � ���������������� ��������� ��������. ������� ����������� �� ����������� ���� ��������� � ���. � ���������� ������� ������ ������, � ���� ������������� �����… ��� ���, ���� ����� ������ �� ������ ���� – ����� �� ���������� ������� �����». � ����� – ������������ ����������: ������ ���� ����� ��������� ����� � ���������� ������� ��������. ��� ����� � ������ � ������ ����� � ����� �������� ���� ������������ – ������� �������� ����� ������� ����� ��� ����������, ��� ������� ������������� � ���������� ���� ���, ����������� � �������������…

�� ������ ��� � �������� ��������� ���������� ��������� �������: ������� �������� � ��� ����� ������ ���������� � ���������, ���������� ������� �� �����. �� ���������� ������� 1910-� ����� – ������� ������������ ������ � ����������� �������… ���������� �������, ��������� ������������ � ���������� ����������� �����… ��� ����� ����� �������������� ������ (������������) ������� ��������, ���� �� ������ � ������ � ����� ����������� – ����� ������������� ������… ����� ������� – � ���������, ���������, ��������� �����… �������� �� ��������� ������ �������������� ������� � 1918 ���� ��� �� ��������… ����� ��� ������� ��������� ��������� ����������. «� ������, ��� ����� ��������� ������ ��������� � �����. ����� �������, ��� � �������� ������», – ��������� ���� �����������. � ������������ � ������������ ������ � ����������, ���� �� ������������ �� �������.

� �������� ��������� �������� ����������� ��������� ������: ����������. ��� �������� ���������: «���� ������ �� ����������� �� ��������, ��� ��� – ������ ������. ���� � ������ �����, ��� ��� ������ – ϸ�� �������� �����. �� ������� ���������� �� ���� ��� �� ���������, � �������� ������������ �� ��������…» ������� � ������� ����������� ����� ���� ����� ��������� �������� �������� �������. � 50-� ���� ����� ������������� ��������� � ������� � ������ – ��� ��� ����� � ������� ��� ���� ����� ������. ��� ����� �������� �������� ������� �� ������� �, ����������� � �����, ����� �������� ��������� ���� ���������� ����. ������� �� ����� ������ � ������� ������ �� ������� �������-��������� � ��������� «����-��������». � ������� �� – ��������� �����������. ���� �� ������ ���������, � ���� ������ �����������: «���, ��� ���� ������� �������������!»

���� �� ������ �������� �������� ��������� ��������. ��� �������������: ������� ��� ��������������, �� �������� ����������. � ������������ ��� �������� ������� � �������������. ����� ��������� ����� ��������� � ����������� ��������, ������������� ����������. ������� ������, ��� �������� ������������� � �������������-�������� �������, ������ ���� ����������� ������������� ��������� ��� ���������. � ��������� 90-� ���������� ������� ����� �����: �������� �����������, ��������������� � ������� ���������, ��������� ��� ������… ������ � ��������� � � ����� �������� �� ��������.

� 1994 ���� ��� �������� ����� ����� � ������ �� ������ ������� – � �������. ������ �������� ���������� � ��������� ��������. ��� ������ ������� � ������, � ��� ����� � ���������� ��������, �� ������ ���� �������� � ������� � �������. ����� ���������� �������� ��� �����������, �������: «� �������, ������ ���� � �������». � ��� ���� �� ����� �������� ����� � �������: «� ����� ��������� ���� �������, ������� ����� ������ ������. �� �� �� ����� � ��������, ��� ����� ������ ������� �������� � ���������� �������� ������».

��� ���, � 1975 ���� ������������������ ���� �������� ������ � ���������� �����. ��� ��������������, ������ �� � ������� ������� ������ � ����� ��������� ������ � ��������, ��� � �������� ����� ��� �������. �� ����� ����� �� �������� ���� �������� ����������, �������� ��������� ������, ������� ��������, ��� � ������, ��� ����� ������ ����� ��� ���� ����� � ���������, ����� ���� ������� ������ ������ «������-��������», ������ ������������ ���-�����. ������ ��� ������� ��� ����� ��������������: ��� �������� � �� ������������, ����� ���. � ���� �������� �� ���� ������, ���� ����������� ������ �������� ��� ������� ������ ������ � ������� ����� ������ ������ � ��������. �� ���������� ��� � �����.

���� ������� �������� ����������, ��� ����� ������� ��� �������� ������������� ������������� ����� ������ �� ��� ������: «���� ���� ������� ����� � ��������� – ����������, ����� ����� ��� �����, ��� � ������ ������� ���������! ������� ϸ�� �������� ���� ����� ������ ����� �������� �� ������ ����������? � ���������� ������ ����� ��������� ��� ������ � ����, ����� ������ � ��������, ��������� ������������ ����� � ������� ��������, �� ���� ������ �� ��� ������, ����� ��������, ��������� ������������ ����� ������, ����� �������� ��� ����� ����� ������� �������».

� ��������� 2009 ���� ����������� 140 ��� �� ��� ������� ����� ���������. � ���� ���� ����������� ������ �� �������� ����� ���� ���� ������� � ������� ����������� �������� ������������� ������. ����� ��������� � ������� � ��������, � ����� ��������� ����� ������ «������-��������». � � ����� � ����������� � 2015 ���� ������������� ���������� ���������� ������ ���������� �� ����� �������� ������ � �������� ������� � �������� �������� � �������� ������� ����������������� �������� � ������ ���������� ��������� �����������. ���� ��� ����� ��������� ������ – ���� �� �������� � ���������� �������� �� ������ �������� ������, �� � ���� ������.

�������� ������.
���� ������.

��� �������